Barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconale werk van de gemeente gaat het in de eerste plaats om de zorg voor anderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente en binnen en buiten Nieuwegein. Die zorg uit zich zowel in daadwerkelijke steunverlening zoals het gezamenlijk doen van boodschappen, als in het bestrijden van misstanden in de samenleving en zorg voor de schepping.

De diakenen hebben daarbij een bijzondere opdracht. Hun taak is het om het diaconale werk van de gemeente te stimuleren en zelf ook daaraan bij te dragen. Zorg bieden aan wie hulp nodig heeft en werken aan rechtvaardige structuren.
Daarnaast beheren zij het diaconale geld van de gemeente en verlenen zo nodig financiële steun aan groepen en aan personen.

De diakenen hebben allen een taakgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Het jeugddiaconaat betrekt jongeren bij het diaconale werk van de gemeente.
Driemaal per jaar vergadert het DB met de diaconieën van zeven andere kerken in Nieuwegein over alle gezamenlijke activiteiten.

De diakenen zijn verder ondermeer betrokken bij:

  • Stichting Urgente Noden Nieuwegein(SUNN);
  • Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein;
  • Kerkdiensten in het Antonius Ziekenhuis;
  • Kerkdiensten voor de gevangenen in de Nieuwegeinse gevangenis;
  • Kerk in Actie Buitenland;
  • Kerstpakkettenactie met de gezamenlijke diaconieën van Nieuwegein.