Onze gemeente wordt, zoals elke gemeente van de Protestantse Kerk, geleid door een kerkenraad. Die bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Het dagelijks bestuur is in handen van het moderamen. Het financiële beheer is toevertrouwd aan twee colleges: het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Voor de praktische uitvoering van haar beleid heeft de kerkenraad aan taakgroepen ingesteld.

De kerkenraad

De kerkenraad heeft de algemene leiding en bepaalt het beleid binnen de gemeente. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers in de gemeente: ouderlingen (onder wie ouderlingen-kerkrentmeester), diakenen en predikanten. Meer informatie over hun taken vind u in de kerkorde. Geld voor onderhoud van de kerkgebouwen en voor salarissen en dergelijke, wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters. Het geld voor de ondersteuning van mensen in nood, wordt beheerd door het college van diakenen. De beide colleges en de taakgroepen leggen verantwoording af aan de kerkenraad.
Het moderamen, het dagelijks bestuur, bestaat uit de voorzitter, de scriba (dat is de secretaris), een kerkrentmeester, een diaken en een predikant. 

Taakgroepen

Om het gemeenteleven goed te leiden heeft de kerkenraad voor de praktische uitvoering taken toevertrouwd aan taakgroepen waarin kerkenraadsleden en andere gemeenteleden met elkaar samenwerken. Wij kennen zes taakgroepen, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk:

Verkiezing van de ambtsdragers

Ouderlingen en diakenen worden door de gemeente verkozen. Elk jaar voor de zomer wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld aanbevelingen te doen. Daarna worden kandidaten benaderd en voorgesteld aan de gemeente. Als er geen bezwaren rijzen tegen hun bevestiging, worden zij in hun ambt bevestigd.

Ouderlingen en diakenen hebben een ambtstermijn van vier jaar. Zij kunnen steeds voor een periode van twee tot vier jaar worden herkozen, maar niet langer dan twaalf jaar achtereen ambtsdrager zijn. De bevestiging van ambtsdragers vindt meestal plaats in een dienst op de startzondag in september.

Voor predikanten geldt een iets andere manier procedure. Ter voorbereiding van de verkiezing en de beroeping van een predikant stelt de kerkenraad een beroepingscommissie in waarin naast leden van de kerkenraad een aantal andere gemeenteleden zitting heeft. De verkiezing van een predikant vindt plaats door de gemeente op voorstel van de kerkenraad. Een predikant die verkozen, beroepen en in een kerkdienst bevestigd is, heeft een ambtstermijn van onbepaalde tijd.