We leven vanuit het geloof dat we Gods kinderen zijn en dat Hij de mensen liefheeft.

We voeden ons geloof door de Bijbel en laten ons inspireren door Gods Geest en het leven van Jezus Christus. Zijn leven hield niet op bij de dood. Dat geeft ons vertrouwen. De wekelijkse eredienst is een belangrijk moment om ons geloof te voeden. Maar ook op andere momenten en manieren zoeken we naar wat God met ons wil.

Iedereen is bij ons van harte welkom. Er is ruimte voor verschillende visies en vormen van geloofsbeleving. De gemeente is meelevend met elkaar en we zien in woord en daad naar elkaar om. De wekelijkse eredienst is een belangrijk ontmoetingsmoment. Maar we ontmoeten elkaar ook op andere momenten in de week. We vinden het belangrijk dat rekening gehouden kan worden met een ander. Dat praktiseren we in onze gemeente en we hopen daarmee ook anderen buiten de gemeente te inspireren.

Er is een grote betrokkenheid met de wereld om ons heen. Zowel plaatselijk in Nieuwegein, in Nederland als met mensen ver weg. Het geloof is de basis voor ons denken en doen, maar geeft ons geen status ten opzichte van niet-kerkelijken. God sluit niemand uit en zijn liefde is er voor iedereen.

Ieder die wil meedoen is van harte welkom. U kunt een eerste indruk opdoen in onze kerkdiensten. Ieder kan daaraan deelnemen. U kunt bij binnenkomst contact opnemen met degenen die de bezoekers namens de gemeente welkom heten, maar u kunt ook zelf een plaats innemen.

Onze gemeente heeft één vaste predikant, ds. Inge Hoek en een ambulant predikant ds. Véronique Lindenburg.

Onze gemeente wordt, zoals elke gemeente van de Protestantse Kerk, geleid door een kerkenraad. Die bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Het dagelijks bestuur is in handen van het moderamen. Het financiële beheer is toevertrouwd aan twee colleges: het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Voor de praktische uitvoering van haar beleid heeft de kerkenraad aan taakgroepen ingesteld.

In de kerkenraadsvergadering van 4 december 2019 heeft de kerkenraad het beleidsplan voor de periode 2020 - 2025 vastgesteld. Bij het opstellen van het beleidsplan hebben we ons gerealiseerd dat we een grote rijkdom hebben als gemeente. We zijn een gemeente die samenleeft en naar elkaar omziet. Er zijn vele talenten in de gemeente en de financiën zijn voor de komende jaren op orde. Maar bovenal mogen we ons als gemeente het lichaam van Jezus Christus noemen. In een tijd waarin er veel sociale en geestelijke nood is, gunnen we het ook andere mensen om ons heen om te delen in die rijkdom die we hebben. De titel van het plan is daarom "Uit Overvloed".

Lees hier wie onze kerkenraad vormen en voor welke terreinen zij verantwoordelijkheid dragen.

Onze gemeente heeft één kerkgebouw en een verenigingsgebouw. In dit artikel zijn adresgegevens en verdere details te lezen. Voor de kerkdiensten klik hier.

Barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconale werk van de gemeente gaat het in de eerste plaats om de zorg voor anderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente en binnen en buiten Nieuwegein. Die zorg uit zich zowel in daadwerkelijke steunverlening zoals het gezamenlijk doen van boodschappen, als in het bestrijden van misstanden in de samenleving en zorg voor de schepping.

De Dorpskerk heeft twee orgels. Zes organisten bespelen de orgels.

groene kerk logoSinds  september  2015  zijn  we  een  groene  gemeente  geworden.  Onze  kerk  helpt  daarbij  mee  aan  een  duurzame  ontwikkeling  in  onze  samenleving. In  het  klavertje-4-logo  van  de  Groene Kerk zien we terug wat wij bij de schep-ping  hebben  gekregen:  aarde,  mensen,  goed  en geld en vrijheid en genieten. In termen van duurzame  ontwikkeling:  ecologische,  sociale,  economische  en  geestelijke  duurzame ontwikkeling.

De protestantse gemeente te Nieuwegein-Noord maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en in Nederland en de Evangelisch-lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

De gemeente Nieuwegein heeft een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer, die automatisch ook van toepassing is op vrijwilligers en mantelzorgers binnen onze kerkelijke gemeente. Voor de vrijwilligers geldt een BasisPolis en een PlusPolis. Voor de mantelzorgers geldt een deel van de BasisPolis, namelijk alleen voor ongevallen en persoonlijke eigendommen.