God heeft mensen lief. Vanuit dat geloof leeft onze gemeente. Ieder die betrokken wil zijn op God is daarom van harte welkom. Er is ruimte voor verschillende visies en vormen van geloofsbeleving.
Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De leiding van de gemeente is in handen van de kerkenraad, die bestaat uit predikanten, ouderlingen en diakenen. Voor deeltaken zijn taakgroepen ingesteld.

Ieder die wil meedoen is van harte welkom. U kunt een eerste indruk opdoen in onze kerkdiensten. Ieder kan daaraan deelnemen. U kunt bij binnenkomst contact opnemen met degenen die de bezoekers namens de gemeente welkom heten, maar u kunt ook zelf een plaats innemen.

Hester de Rivecourt en Inge Hoek (r)Onze gemeente heeft twee predikanten, een fulltimer en een parttimer . Dat zijn respectievelijk ds. Inge Hoek (r) en ds. Hester de Rivecourt (l).

Hieronder leest u op welke dagen zij bereikbaar zijn. Zaterdag is voor allen een vrije dag, al zijn ds. Inge Hoek en ds. Hester de Rivecourt in bijzondere omstandigheden ook op die dag beschikbaar.

 

 

 

Onze gemeente wordt, zoals elke gemeente van de Protestantse Kerk, geleid door een kerkenraad. Die bestaat uit de predikanten, ouderlingen en diakenen. Het dagelijks bestuur is in handen van het moderamen. Het financiële beheer is toevertrouwd aan twee colleges: het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Voor de praktische uitvoering van haar beleid heeft de kerkenraad aan taakgroepen ingesteld.

Lees hier wie onze kerkenraad vormen en voor welke terreinen zij verantwoordelijkheid dragen.

Onze gemeente heeft één kerkgebouw en een verenigingsgebouw. In dit artikel zijn adresgegevens en verdere details te lezen. Voor de kerkdiensten klik hier.

Barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconale werk van de gemeente gaat het in de eerste plaats om de zorg voor anderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente en binnen en buiten Nieuwegein. Die zorg uit zich zowel in daadwerkelijke steunverlening zoals het gezamenlijk doen van boodschappen, als in het bestrijden van misstanden in de samenleving en zorg voor de schepping.

De Dorpskerk heeft twee orgels. Zes organisten bespelen de orgels.

Naast deze website zijn er drie vaste uitgaven waarin de gemeente wordt geïnformeerd: het kerkblad Onderweg, de Weekinformatie en de Jaarlijkse Wegwijzer.

De protestantse gemeente te Nieuwegein-Noord maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en in Nederland en de Evangelisch-lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

De gemeente Nieuwegein heeft een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer, die automatisch ook van toepassing is op vrijwilligers en mantelzorgers binnen onze kerkelijke gemeente. Voor de vrijwilligers geldt een BasisPolis en een PlusPolis. Voor de mantelzorgers geldt een deel van de BasisPolis, namelijk alleen voor ongevallen en persoonlijke eigendommen.