Arend3 002De verspreiding van de orde van dienst (hierna verder OvD genoemd) wordt vanaf 2010 verzorgd door Arend van Baarsen. Arend heeft zijn studie Theologie in Utrecht afgerond en daarna als specialisatie een studie in geestelijke verzorging gedaan. Arend werkt nu 3 dagen in de week als geestelijk verzorger in Leiden in het LUMC. Met enige regelmaat bezoekt Arend de zondagdienst in de Dorpskerk en is als gastpredikant al een paar keer voorgegaan in één van onze kerkdiensten. Hij maakt tijdens de dienst gebruik van een zogenaamde brailleleesregel. Een vernuftig apparaat dat opgeslagen tekst omzet in brailletekens.


Het verzorgen van de OvD-werkzaamheden bestaat uit twee onderdelen.
1. De predikant vult een formulier in, waarin het verloop van de dienst staat beschreven. De predikant geeft hierin de liturgische momenten en de gekozen lezingen en liederen aan. Het document stuurt de predikant op naar Arend. De vorm en volgorde zal niet altijd gelijk zijn, aangezien er nogal eens bijzondere diensten gehouden worden, zoals doopdiensten, startzondagen, laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Arend stuurt deze informatie via e-mail door naar de ouderling en diaken van dienst, de koster, de organist, de lector en naar een groep thuisluisteraars, die via internet of kerktelefoon meeluistert. Leendert Pleijsier ontvangt ook deze informatie via email en zorgt er voor, dat een aantal thuisluisteraars die niet gewend zijn om met computers om te gaan, de OvD thuis op papier krijgt. Als een thuisluisteraar dat wenst, kan Arend er voor zorgen dat de OvD met een groter lettertype wordt geleverd.
Bij diensten waarvoor een liturgieboekje is gemaakt, ontvangen de thuisluisteraars het boekje per e-mail of op papier en krijgen de ambtsdragers een "gewone OvD" met aanwijzingen.
2. Arend stuurt een email naar de redactie van de weekinformatie met daarin gegevens over de namen van predikant, ouderling en diaken van dienst, koster, organist, lector, welkomstdienst, schriftlezingen, liederen en bestemming van collecten.

(tekst en foto: Harry Visscher)